ธรรมาภิบาลเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการ-52
ธรรมาภิบาล แผนทุจริต ปี 2561-2564 การนำผลไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานการตรวจสอบการเงิน-64
, มาตรการออกคำสั่งนายก
, มิตืที่-1
, มิติที่-2
, มิติที่-3
, มิติที่-4
, ขั้นตอนที่-5-รายงานผล
อบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี2564 อบรมคุณธรรม-64
, การส่งเสริมคุณธรรมของนายก
รายงานคะแนน ITA 136-2