สำนักปลัด

ว่าที่ร้อยตรีธนเสฏฐ์ ธนัชพุทธิพงศ์
ปลัดเทศบาล

นายประกาศิต สมสะอาด
หัวหน้าสำนักปลัด

20171222113359

จ่าเอกสยาม ชินบุตร
นักบริหารงานทั่วไป

จ่าเอกอำนาจ แพรสีนวล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวอัญชลี ศุภฤทธานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ

นางสาวจริญญา จันทร์ทรง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางกฤติยาณี สุธรรมวิจิตร
นักวิชาการประชาสัมพันธ์

249305401_1265535690550470_5737738255816792737_n

นางสาวนันทนา ตีระภักดิ์<br>ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ

20171222113503

นางสาวสุพัตรา บริบูรณ์
ผู้ช่วยนักทรัพยากร

นางสาวเถาวัลย์ พันธ์แสง
พนักงานวิทยุ