สมาชิกสภาเทศบาล

นางกองถิน ปราสาทศรี

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

นางสาวิณี คูณทวี

รองประธานเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

นายมัสด้า กอมณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายเริงณรงค์ กอมณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายน้อย พิมพ์คง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายบุญเพ็ง พิมพ์คง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นายพลฤกต แก้วกัญญา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

นางสุพรัตน์ ภักดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางเพชร ไชยะฉัตร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นางนวลจันทร์ ศรีบุระ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายศรีโคตร กอมณี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายสุขี แก้วกัญญา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2