สภาพสังคม

ประชาชนส่วนใหญ่ จะมีเชื้อชาติไทย  นับถือศาสนาพุทธ  และมีประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน  ซึ่งยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมา  ได้แก่  ประเพณีทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา  ประเพณีวันสงกรานต์   ประเพณีวันเข้าพรรษา   วันออกพรรษา   รวมทั้งเทศกาลประเพณีการแข่งเรือประจำปี