ระบบเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจของชุมชนเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

     อำเภอโขงเจียม มีฐานะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงต่ำ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมง  คือการจับปลาขายส่งในชุมชนใกล้เคียงและตัวจังหวัด อีกทั้งสามารถขายส่งถึงตลาดในกรุงเทพมหานคร  นอกจากนั้นเป็นการทำกิจกรรมบริการประเภทลักษณะห้องเย็นขนาดเล็กสำหรับแช่ปลา  และประเภทซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วชุมชน  มีคลังเก็บสินค้าอยู่ 1 แห่ง  แต่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  สำหรับสถาบันทางการเงินมี   3 แห่ง   คือ  ธนาคารกรุงไทย  สาขาโขงเจียม , ธนาคารออมสิน สาขาโขงเจียมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) สาขาโขงเจียม