ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภู่กำชัย