กองช่าง

นายสาธิต โชตะวัน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเลิศชาย สรรพศรี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางอรุณศิริ พิมตะขบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายวรวิทย์ สายเบาะ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายปัญญา ปัญญาคง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายสุรศักดิ์ แสนทวีสุข

ผู้ช่วยนายช่างก่อสร้าง

นายสมศักดิ์ ภักดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสชกร แย้มโคกสูง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายชาญณรงค์ ทีฆกุล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสหรัฐ จัตตุพันธ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายอดุลย์ แก้วกัญญา

พนักงานจ้างเหมาบริการ