กองการศึกษา

สิบเอกชัยวุฒิ บุตรวงศ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวบุษบงก์ พงษ์คำ

นักสันทนาการชำนาญการ

นางสาวปุญญิศา ปัญญาคง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสุพินดา แก้วกัญญา

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา