ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกวัดถ้ำเหวสินธ์ชัย-ถ้ำพระโบราณ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกวัดถ้ำเหวสินธ์ชัย-ถ้ำพระโบราณ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกวัดถ้ำเหวสินธ์ชัย-ถ้ำพระโบราณโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่๑ขนาดกว้าง๔ม.ยาว๖๐๐ม.หนา๐.๑๕ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๒,๔๐๐ตร.ม.อ.โขงเจียม จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดนัทฟาร์ม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
ก้องสกล แก้วกัญญาก้องสกล แก้วกัญญา 
(นายก้องสกล แก้วกัญญา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
จันทร์เพ็ญ ปัญกาที
(นางจันทร์เพ็ญ ปัญกาที)
 นักบริหารงานคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
 โดย นางจันทร์เพ็ญ ปัญกาที นักบริหารงานคลัง