ประกาศเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะดอนหินตั้ง โดยก่อสร้างลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะดอนหินตั้ง โดยก่อสร้างลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก  นั้น
               พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะดอนหินตั้งโดยก่อสร้างลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๑๙ ม.ยาว ๕๓ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑,๐๐๗ตร.ม.พร้อมปูกระเบื้องดินเผาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดนัทฟาร์ม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่  ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔
   
   
 
ก้องสกล แก้วกัญญา 
(นายก้องสกล แก้วกัญญา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม
 
 
สำเนาถูกต้อง
 
จันทร์เพ็ญ ปัญกาที
(นางจันทร์เพ็ญ ปัญกาที)
 นักบริหารงานคลัง
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
 โดย นางจันทร์เพ็ญ ปัญกาที นักบริหารงานคลัง