ออกตรวจประเมินร้านอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัย