ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สิบเอกชัยวุฒิ บุตรวงศ์

หัวหน้าสถานศึกษา

นางสาวบุญทวี เหล็กเพชร

ครู

นายชัยณรงค์ จำปาเทศ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางกชวรรณ ผลศิริ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวหทัยรัตน์ ไชยะฉัตร

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสมปอง พรมทอง

พนักงานจ้างเหมาบริการ