วิสัยทัศน์

” เปลี่ยนเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม

สู่เมืองท่องเที่ยวและเมืองน่าอยู่อาศัย “