พันธกิจ

1.พัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่

2.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

3.อนุรักษณ์  และส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  และประเพณีท้องถิ่น