ติดต่อเรา

เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม    333  หมู่1  ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี   34220

โทรศัพท์   045-351087

โทรสาร   045-351099

E-mail : bandankhongchiam@hotmail.com

www.bdk.go.th