งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายณัฐวุฒิ วงจันทร์เรือง

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

จ่าเอกวิระชัย กองพิธี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายประชัน พึ่งพา

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายลือชา ปัญญาคง

พนักงานดับเพลิง

นายกิตติกรณ์ แก้วกัญญา

พนักงานดับเพลิง

นายกิตติพงษ์ พรหมดี

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายนันทวุฒิ แพงทรัพย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเทียนทอง แก้วกัญญา

พนักงานจ้างเหมาบริการ