คณะผู้บริหาร

นายก้องสกล แก้วกัญญา

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม
เบอร์ติดต่อ 064-7751165

พันจ่าตรีชาญชัย คำทองแก้ว

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม
เบอร์ติดต่อ 098-1052503

นางจินตนา กอมณี

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านด่านโขงเจียม
เบอร์ติดต่อ 087-4399933

นายเรืองศักดิ์ กอมณี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ 081-9672946

นางปิยธิดา กอมณี

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์ติดต่อ 063-3951974

ว่าที่ร้อยตรีธนเสฏฐ์ ธนัชพุทธิพงศ์
ปลัดเทศบาล
เบอร์ติดต่อ 082-1555564

นายประกาศิต สมสะอาด
นักบริหารงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 081-3936248

จ่าเอกสยาม ชินบุตร
นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์ติดต่อ 081-7941321

นายณัฐวุฒิ วงจันทร์เรือง
นักบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์ติดต่อ 093-3240459

นางจันทร์เพ็ญ ปัญกาที
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 089-9451192

สิบเอกชัยวุฒิ บุตรวงค์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการ
หัวหน้ากองการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 093-3262277

นางสาวมนัสนันท์ จันทร์พันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์ติดต่อ

นายสาธิต โชตะวัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์ติดต่อ