วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 กิจกรรมวันเปิดเทอมและปฐมนิเทศนักเรียนสูงอายุ โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม