กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวมนัสนันท์ จันทร์พันธ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางวิจูร บุญเนียม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอรทัย อุทโท

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายธีระยุทธ ชารีแก้ว

เจ้าหน้าที่ประจำรถขยะ

นายทองม้วน สายสุวรรณ์

พนักงานขับรถยนต์

นายประเสริฐ แก้วกัญญา

เจ้าพนักงานประจำรถขยะ

นายจาตุรงค์ ผลมั่งคั่ง

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกรทิพย์ กอมณี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวจารุวรรณ แสวงทรง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายสมคิด แก้วกัญญา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวกานติมา กอมณี

พนักงานจ้างเหมาบริการ