กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) ประจำปี 2566

กิจกรรมพ่นยุงและหยอดทรายอะเบท ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2566

กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566

กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพศูนย์เด็กปลอดโรค ปี 2566

กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2566

*พิกัดตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม 333 ม.2 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

*ข้อมูลตลาด

– ตลาดสดเทศบาลบ้านด่านโขงเจียม ตั้งอยู่ถนนแกล้วประดิษฐ์ หมู่1 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

– ตลาดประเภทที่ 1 มีโครงสร้างอาคาร และมีลักษณะตามที่กำหนด

*ข้อมูลมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ห้ามจำหน่ายบุหรี่แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20ปี