กองคลัง

นางจันทร์เพ็ญ ปัญกาที

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวลักษณาพร ร่วมพรม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอัจฉราวรรณ สิมณี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวภาวิณี พรหมดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปรางค์ทิพย์ แสงโชติ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางจินตนา เอื้อสิวะคุณ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวรภีพรรณ สังข์ทอง

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวน้ำฝน กอมณี

พนักงานจ้างเหมาบริการ